Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาคณิตศาสตร์ื มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้วิจัย นิลรัตน์ ป้อมยายับ

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะได้ความรู้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ความสามารถด้านวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ปริมาตรและพื้นที่ผิว เพื่อประกอบการเรียนการสอน ผ่านสื่อชิ้นงาน และใบงาน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 3.60 แต่หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยโดยใช้แบบฝึกทักษะเศษส่วนและทศนิยม ปริมาตรและพื้นที่ผิว ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 7.25 โดยค่าเฉลี่ยระดับคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน 3.65 ซึ่งระดับคะแนนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม ปริมาตรและพื้นที่ผิว มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม ปริมาตรและพื้นที่ผิว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64

ผลการเปรียบเทียบความรู้เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ปริมาตรและพื้นที่ผิว ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม ปริมาตรและพื้นที่ผิว จากการที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม ปริมาตรและพื้นที่ผิว เพื่อพัฒนาความรู้ด้านสมบัติของจำนวนเต็ม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean Score) ของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน