Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายธารวิทยา

ผู้วิจัย นายวรายุทธ พิมพายับ และคณะ

ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสายธารวิทยา ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นำกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสายธารวิทยา จำนวน 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาใช้แผนผังความคิดสรุปเนื้อหาที่มีต่อคะแนนพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สุขศึกษาในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาในครั้งนี้ คือ เวลาเรียนในชั่วโมงปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ คือ 1) นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น มีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเรียนในอนาคต 2) นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและเข้าใจเนื้อหาเรื่องสุขศึกษาในชีวิตประจำวันมากขึ้น