Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลการสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

ผู้วิจัย กรรณิกา ภูเฉลิม

ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ แก้ปัญหา (Problem Solving Method) และศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนในประเด็นเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ที่เป็น 4 ตัวเลือกจำนวน 15 ข้อ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบไม่อิสระ (T-test Independent)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิผลของการเรียนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 พบว่ามีผลการทดสอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. การเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 มีคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

4. ประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยผู้เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ด้วยวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก เช่นเดียวกัน