Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ผู้วิจัย นางสาวปิยนุช แสงนาค

ปีการศึกษา 2562

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564

บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 50 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินภายนอก จำนวน 5 คน รวม 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ สไครเวน (Scriven) ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังสิ้นสุด การดำเนินงานตามโครงการและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการพบว่า ก่อนดำเนินการผลการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ระหว่างดำเนินการตามโครงการ ผลการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หลังสิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการผลการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผลการสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมากและผลการประเมินทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน