Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรม paint (เพ้นท์) เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นายเจษฎากร ศรแผลง

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 5 สิงหาคม 2566

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัย            การใช้โปรแกรม paint (เพ้นท์) เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้น   

                              ประถมศึกษาปีที่ 3

 

ชื่อผู้วิจัย                 นายเจษฎากร ศรแผลง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุตมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จากการสำรวจพบว่านักเรียนจำนวน 15 คน มีปัญหาเรื่องการใช้เมาส์ได้ไม่คล่อง ควบคุมเมาส์ไม่ค่อยได้ จำนวน 10 คน จึงทำให้มีผลกระทบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะการใช้มาส์เป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

 

ผลจาการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีความพยายามและสามารถควบคุมเมาสได้ดีขึ้น และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานวิขาการคอมพิวเตอร์มากขึ้น มีการพัฒนาการใช้เมาส์ที่ดีขึ้น