Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ผลการใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ผู้วิจัย ณัฐธิณินทร์ ผมพันธ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และเพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการพูดภาษาอังกฤษหลังจากเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองที่ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนทดสอบแบบกลุ่มเดียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกน้อย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คนเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้โดยการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานจำนวน 4 แผน แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลา3 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ แบบสอบถาม ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีผลต่อการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้นกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการพูดภาษาอังกฤษหลังจากเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน