Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ 1

ผู้วิจัย ณัฐธิณินทร์ ผมพันธ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2566

บทคัดย่อ

  • การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ 1 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ใช้ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีผลการวิจัย  พบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ 1 หลังจากที่ได้พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

คำสำคัญ: ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ, การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ