Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิต อนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้วิจัย นางสาวนฤมล พลทา

ปีการศึกษา 2565

วันที่เผยแพร่ 23 มีนาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าหลังการฝึกอบรมครูมี ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูมีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        ในระดับมาก 2. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2565 เฉลี่ยร้อยละ 76.26 ค่าเฉลี่ย          โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9