Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้รูปแบบ 3T3S Model

ผู้วิจัย นายไพฑูรย์ ทองพัฒน์

ปีการศึกษา 2565

วันที่เผยแพร่ 24 เมษายน 2567

บทคัดย่อ

ความสำคัญของผลงาน

 

            โรงเรียนบ้านในหยง ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื่องจากชุมชนฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ไม่มีเงินในการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษาของนักเรียน ทำให้การใช้เทคโนโลยีของนักเรียนมีน้อยมาก นักเรียนขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีจึงส่งผลต่อการเรียนในโรงเรียนทางด้านวิชาวิทยาการคำนวณและด้านวิชาอื่นๆ ที่ส่งผลถึงทักษะการค้นหาข้อมูล ทักษะการนำเสนอข้อมูล    ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้านเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบนักเรียนในตัวเมืองซึ่งมีความพร้อมทางด้างเทคโนโลยีมากกว่า 

           ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีการนำการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เรียกว่า 3t3S Model มาใช้ โดยหลักการในการพัฒนาประกอบด้วย Training Transfer Teaching See Search Show เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้นักเรียนได้มีชีวิตที่ดีท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม่ ซึ่งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการเรียนรู้ทักษะในอนาคตที่จำเป็น ในการก้าวไปสู่คนที่มีความรู้ ที่ดี ของสังคมได้

วัตถุประสงค์

     ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

    ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล


เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนโรงเรียนบ้านในหยง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80

 

เชิงคุณภาพ

นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านในหยง ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


 ผลการดำเนินการ

1 ด้านนักเรียน

นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ เกิดองค์ความรู้ และมีทักษะกระบวนการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถในการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาเสนองาน รู้จักตั้งคำถามเพื่อแก้ปัญหาได้

 

2 ด้านครู

ครูสามารถนำความรู้ที่ได้มาบรูณาการกับสาระต่างๆ โดยพัฒนาทางด้านตนเองโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน หรือนำมาใช้ในการถ่ายทอดให้นักเรียน เพื่อพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น

 

3 ด้านชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้อง

           ผู้ปกครองหรือชุมชนได้ความรู้จากการศึกษาของนักเรียน นักเรียนสามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหา ค้นหาความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการประกอบอาชีพ ทำให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ