Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษารายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CL (Cooperative Learning)

ผู้วิจัย นาสาวรุ่งนภา มาผัวะ

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 1 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

ารวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง ผลการดำเนินงานจากการใช้หลักการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบร่วมมือ CL (Cooperative Learning) ซึ่งได้มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษาปีที่ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗ คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  ๒. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบร่วมมือ CL (Cooperative Learning) ๓. ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน ๔. แบบประเมินแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบร่วมมือ CL (Cooperative Learning)

ผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่เพิ่มมากขึ้นจากก่อนเรียนเนื่องมีผลที่ส่งมาจากการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบร่วมมือ CL (Cooperative Learning) และยังเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และมีความใส่ใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น ให้ความร่วมมือกับการทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มสูง