Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking School ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้วิจัย นางสมศรี ภูฆัง

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking School      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น

 

ชื่อผู้วิจัย    : นางสมศรี  ภูฆัง

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking School  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ก่อนและหลังเรียน 2). เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังเรียนจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking School  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 11 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง The Sunจำนวน 8 แผน มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง The Sun ซึ่งเป็นข้อสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.74 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.65 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1). นำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test  for dependent) และ2) และการศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้ค่าเฉลี่ย

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking School  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking Schoolมีเจตคติต่อยู่ในระดับสูงมาก