Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3

ผู้วิจัย นางจิรวดี บุญมีลาภ

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กอนุบาลปีที่ 3  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ เด็กอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2566  จำนวน  11 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)

          การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (R1) : ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (D1) : พัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2) : การวิจัยการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2) : การประเมินผลและปรับปรุงการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

          ผลการศึกษา  พบว่า

          1.  การจัดประสบการณ์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี  มีค่าประสิทธิภาพ  เท่ากับ 89.87/90.91  ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  ที่ตั้งไว้  และยังสามารถทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ จำแนกเป็น ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่ม  และความคิดละเอียดละออ 

          2.  เด็กอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี  มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ความพึงพอใจของเด็กอนุบาลปีที่ 3  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์รูปแบบ “จิรดีโมเดล (JIRADEE Model)” ร่วมกับการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ชุดคำขวัญจังหวัดอุทัยธานี  อยู่ในระดับ  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.86