Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)

ผู้วิจัย เพิ่มบุญ สาลีนาค

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302­ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302­ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) วิทยาลัยช่างศิลป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302­ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบโดยการหาค่าอำนาจจำแนก  (r) ค่าความยากง่าย (p) และหาค่าความเชื่อมั่น KR - 20 ของข้อสอบ หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ t-test แบบ Dependent sample และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302­ วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย (x-bar) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

            1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302­ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ82.98/80.72 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6643 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6643 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.43

              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302­ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05

            3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302­ โดยภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x-bar) เท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เท่ากับ 0.266