Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ป.2 อ่านออกเขียนได้ด้วย “แนวทางพัฒนาการอ่านการเขียน สพป.บร.2”

ผู้วิจัย ไพบูลย์ ภักดิ์สอนิสิทธิ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

        ผู้จัดทำ ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดนำแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 นำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน

 

๒. วัตถุประสงค์

   2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง โดยใช้ “KRU.BAS Model ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน 7 ขั้น

        2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย

 

3. เป้าหมาย

    3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง ที่เรียนวิชาภาษาไทย จำนวน 19 คน

        3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง ที่เรียนวิชาภาษาไทย

มีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย โดยใช้ “KRU.BAS Model ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน 7 ขั้น มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย


๔. ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินงาน

        เชิงปริมาณ

        1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง มีความสามารถด้านการอ่านการเขียน จำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

        2. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาอื่นๆอยู่ในระดับที่สูงขึ้น


        เชิงคุณภาพ

        1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง ที่เรียนวิชาภาษาไทยมีความสามารถการอ่านการเขียน โดยใช้ “KRU.BAS Model ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน 7 ขั้น”

มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย