Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์บอกเล่า : ผังประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านชำสอง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning Management = CBLM)

ผู้วิจัย อนันตชัย เวชขลัง

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้วางอยู่บนหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจและบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านชำสอง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning Management: CBLM) กระบวนการนี้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเรียนรู้และการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้รู้และผู้อาวุโสในชุมชม รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสิ่งพิมพ์ในท้องถิ่นเพื่อนำมาสร้างปฏิทินประวัติศาสตร์ที่สะท้อนเหตุการณ์สำคัญและเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนบ้านชำสอง

          ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านชำสองมีประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณค่า การค้นพบกระบวนการอพยพย้ายถิ่นฐานในชุมชน และการเข้ามาของความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การสร้างผังประวัติศาสตร์ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น การนำผังประวัติศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการสื่อสาร ทั้งยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากชุมชนและผู้เรียนที่รู้สึกภูมิใจและมีส่วนร่วมในการบันทึกและสืบสานประวัติศาสตร์ของชุมชน

          การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำกระบวนการ CBLM ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในชุมชนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการศึกษานอกจากนี้ยังแนะนำให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายความรู้และการประยุกต์ใช้กระบวนการ CBLM ในด้านต่าง ๆ ของการศึกษาและการพัฒนาชุมชน

 

คำสำคัญ ผังประวัติศาสตร์, ชุมชนบ้านชำสอง, การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน