Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้วิจัย นายอำพล โทอรัญ

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  :        การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้วิจัย     :       นายอำพล    โทอรัญ

                   วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

ปีการศึกษา  :   2566

 

          การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) พัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) นำกลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริง และ (4) ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอนที่ 3 นำกลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริง และขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 136 คน      และนักเรียน จำนวน 88 คน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล

          การสรุปผลการพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

           1. ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

                   1.1 ศึกษาสภาพ ปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล พบปัญหา ได้แก่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเยี่ยมบ้าน ทำให้ไม่ได้ข้อมูลนักเรียนที่ชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง ด้านการคัดกรองนักเรียน พบปัญหา ได้แก่  ครูไม่ได้จบการศึกษาทางด้านการแนะแนวโดยตรง และยังขาดความรู้ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบปัญหา ได้แก่  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนนั้นมีข้อจำกัดคือโรงเรียนไม่ได้ดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบปัญหา ได้แก่ มีบุคลากรโยกย้ายบ่อย ครูที่บรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์และเทคนิคในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน และด้านการส่งต่อ พบปัญหา ได้แก่ ครูมีเวลาให้นักเรียนน้อยบางครั้งไม่มีการติดตามแก้ไขหรือดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

                    1.2 แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ได้แก่ 1) โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา และ2) โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2 พบว่า 1) แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า  โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคลมีโครงการเยี่ยมบ้านที่พักอาศัยของนักเรียน มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) กับนักเรียนและใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับนักเรียน  2) แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ปกครองทุกคนได้มีโอกาสจัดทำการเรียนการสอนนักเรียนเองโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ  3) แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบว่า โรงเรียนมีวิธีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายตามความแตกต่างของผู้เรียน 4) แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โรงเรียนประสานผู้ปกครองในการพบปะกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยครูโดยให้กลุ่มงานแนะแนวช่วยดูแลตรงนี้ และมีการจัดคลาสรูมมิทติ้งทุกๆ ภาคเรียน ระหว่างผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลปรึกษาหารือร่วมกัน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และ 5) แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อ พบว่า โรงเรียนได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งต่อนักเรียนในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ และมีนโยบายให้ครูที่ปรึกษาทุกคนได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นอย่างเต็มความสามารถก่อนเป็นอันดับแรก 

          2. ผลการพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า

                   2.1 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคหรือภาวะคุกคามของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 พบว่า  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จุดแข็ง นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน การรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการสิ่งเสริมพัฒนาการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน การรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการสิ่งเสริมพัฒนาการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด       จุดอ่อน  โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนโดยบันทึกข้อมูลลงในแบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล มีการวางแผนและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน มีการนิเทศ ติดตามผลเกี่ยวกับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และครูมีการศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมทุก ๆ ด้านเช่น ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านพฤติกรรม เป็นต้น โอกาส โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประสานและส่งผ่าน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรู้จัก นักเรียนเป็นรายบุคคล และ  ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนและให้ความร่วมมือในการ ดำเนินงานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อุปสรรคหรือภาวะคุกคามหน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษาด้านการ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของสถานศึกษาด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานด้านการรู้จักนักเรียน รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน จุดแข็ง การคัดกรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำผลที่ได้ มาจำแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษา ได้จัดทำขึ้น จุดอ่อน โรงเรียนมีการวางแผนและกำหนดปฏิทินดำเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียนไว้อย่างชัดเจน มีการสรุปและรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายชั้นและภาพรวมของสถานศึกษา และมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนโดยบันทึกข้อมูลลงในแบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล โอกาส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนมีการประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และมีการทำความเข้าใจและแจ้งวัตถุประสงค์ของการคัดกรองให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษาด้านการ คัดกรองนักเรียน  มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนการ ดำเนินงานในด้านการคัดกรองนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยี หรือโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการคัดกรองนักเรียน  และมีการประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำเครื่องมือ และให้ความรู้ในการคัดกรองนักเรียนแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จุดแข็ง การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติ กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ตามที่สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง จุดอ่อน โรงเรียนมีการวางแผน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกภาคเรียน และมีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในรูปแบบของกิจกรรมโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โอกาส โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) เป็นประจำทุกภาคเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน                              

 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และพัฒนานักเรียน    และเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด้านการ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม        โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนของสถานศึกษา

 การป้องกันและแก้ไขปัญหา จุดแข็ง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคมการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนมีหลายเทคนิค วิธีการ จุดอ่อนโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขนักเรียนทุกภาคเรียน มีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี (Case Study) เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต เช่นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน เป็นต้น โอกาส โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสื่อหรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนของสถานศึกษา การส่งต่อ จุดแข็ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา ตามกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมาพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรณีที่มีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นการส่งต่อ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การส่งต่อภายใน และการส่งต่อภายนอก จุดอ่อน โรงเรียนมีแผนการดำเนินงานด้านการส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอกตามขั้นตอนของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการบันทึก รายงานผลการส่งต่อและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตาม ขั้นตอนการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน และมีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกภาคเรียนโอกาส โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนิน งานด้านการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก ครูที่ปรึกษามีการชี้แจงให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความจำเป็นในการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้ให้การช่วยเหลือทุกครั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งต่อนักเรียนผู้ปกครองให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการส่งต่อนักเรียน และโรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกภาคเรียน อุปสรรคหรือภาวะคุกคามหน่วยงานภายนอกให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งต่อภายนอกของโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการส่งต่อของสถานศึกษา โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานด้านการส่งต่ออย่างเหมาะสม

                    2.2 การยกร่างกลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีองค์ประกอบของกลยุทธ์ ได้แก่  1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) เป้าประสงค์ (Goal) 3) กลยุทธ์ (Strategy) 4) พันธกิจ (Mission) 5) กลไกสู่การปฏิบัติและ 6) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) และผลการตรวจสอบความเหมาะสมร่างกลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

          3. ผลการนำกลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริง  พบว่า ความพึงพอใจของครูโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งที่มีต่อผลการนำกลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนไปสู่การปฏิบัติจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

            4. ผลการศึกษาผลการใช้กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน         พบว่า ผลการสอบถามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก