Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอุดมวิทยายน

ผู้วิจัย นางสุชาดา ชูสุคนธ์

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 21 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอุดมวิทยายน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบ t-test แบบ dependent sample, การทดสอบ t-test แบบ one samples และการทดสอบ t-test แบบ independent sample ผลสรุปที่ได้จากการวิจัย  มีดังนี้

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 7 Heart Model บนพื้นฐานของ Grit มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 7 Heart Model บนพื้นฐานของ Grit มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit (M =73.14, S.D.=11.09) สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) (M =69.72, S.D.=10.21) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ