Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง "วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567 โดยใช้รูปแบบ KLANG MODEL"

ผู้วิจัย ปิยนุช สุทธสน

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ

            โรงเรียนบ้านกลาง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 464 คน
จากการสำรวจการดำเนินชีวิตของนักเรียนในการเยี่ยมบ้าน พบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัจจัยหลายอย่างมาจากพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ การอบรมบ่มเพาะเลี้ยงดูตามบริบท ทั้งมีประเพณี วัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่แตกต่าง รุนแรง และไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษา การวางแผนในอนาคต บั่นปลายชีวิตของตนเองและครอบครัว จึงถือเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ บ้านเมืองเรา และสิ่งสำคัญคือการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเอง

          โรงเรียนบ้านกลาง จึงสร้างนวัตกรรม KLANG MODEL ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและครูมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น ปรับบทบาทของครูจากผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะ (Coach) กิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความสร้างสรรค์และหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมอบรมของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถานีตำรวจภูธรเดชอุดมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการดำเนินชีวิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกลางและองค์การบริหารส่วนตำบลกลางให้ความรู้เกี่ยวกับการรักชาติบ้านเมือง การเป็นพลเมืองดี มหาวิทยาลัยการอาชีพและมหาวิทยาลัยเกษตรหนองขอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตเพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้เรียน การไปทำบุญในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การทำบุญประเพณีในท้องถิ่น และการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการประพฤติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนบ้านกลาง เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนา

โรงเรียนบ้านกลาง จึงได้นำหลักรูปแบบ KLANG MODEL ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีของสังคม การวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตโดยมุ่งเน้นการมีอาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต และสอดคล้องกับพระราโชบายด้านการศึกษาทั้ง 4 ด้าน


จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

    1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ด้านวิถีคนดี มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

    2. เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับมีคุณธรรมเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคง

    3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพต่ออนาคตตนเอง

    4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ

ปัจจัยความสำเร็จ

    1. ผู้เรียน มีศักยภาพในการเรียน ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   2. ผู้สอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ นำนวัตกรรมที่สร้างมาพัฒนาตามแนวทางครูไทยยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อเน้นศักยภาพของผู้เรียน และแนวทางการเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่ 10

    3. ปกครอง ให้ความช่วยเหลือครูผู้สอน ให้กำลังใจและสนับสนุนผู้เรียน เปิดประสบการณ์เรียนรู้ไปพร้อมผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในแนวทางการสอนยุคใหม่

    4. ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการทำงานใหม่ คิดค้นนวัตกรรมในการจัดการบริหารโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนแต่งเติมเสริมสร้าง แก้ไขสิ่งที่ขาดและเป็นที่ต้องการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอน โดยกำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

   5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมต่างๆ หรือให้ความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน