Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

ผู้วิจัย พ.ต.ท.จีระพันธ์ ทับทิมเทศ

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและหาค่าความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน   นายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปี พ.ศ.2566 จานวน 780 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยทำการทดสอบสมรรถภาพจำนวน 4 ครั้ง นำผลการทดสอบสมรรถภาพเปรียบเทียบเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ นักเรียน    นายสิบตำรวจ วิชาการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ในการทดสอบครั้งที่ 1 , 2 , 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 23.58 และ 2.93 , 23.27 และ 2.76 , 22.97 และ 2.70 , 22.86 และ 2.67 ตามลำดับ

2. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เปรียบเทียบเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ นักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ในการทดสอบครั้งที่ 1 , 2 , 3 และ 4        เกณฑ์อ้วนมาก คิดเป็นร้อยละ 2.05 , 1.67 , 1.54 และ 1.41ตามลำดับ เกณฑ์อ้วน คิดเป็นร้อยละ 21.28 , 18.21 , 15.26 และ 15.00 ตามลำดับ เกณฑ์น้าหนักเกินคิดเป็นร้อยละ 31.41 , 36.41 , 34.87 และ 36.41 ตามลำดับ เกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 43.85 , 42.56 ,46.54 และ 45.64 ตามลำดับ เกณฑ์ผอม คิดเป็นร้อยละ 1.41 , 1.15 , 1.79 และ 1.54 ตามลำดับ

สรุปได้ว่า หลังจากนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ได้ทำการฝึก    ตามโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายสาหรับตำรวจแล้ว มีค่าดัชนีมวลกายและผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเปรียบเทียบเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ นักเรียน    นายสิบตำรวจ มีค่าแตกต่างในทางที่ดีขึ้น