Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ

ผู้วิจัย นายอภิรัฐ ปัตตาเนย์

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

              การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภัยแล้ง รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองภาคเรียนที่ 1/2566 กับนักศึกษาที่เรียนตามปกติภาคเรียนที่ 2/2565 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 66 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และเป็นกลุ่มควบคุม ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวการสร้างและหาคุณภาพแบบอิงเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า

1. กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ภัยแล้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 79.21/79.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

          2.  นักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ภัยแล้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่านักศึกษาที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05