Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการใช้สื่อดิจิทัล รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ผู้วิจัย นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทก

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม (2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
พบว่า จากการวิเคราะห์ผลข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนร้อยละ 55.67 และผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเรียนได้คะแนนร้อยละ 81.67 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน พบว่าโดยรวมว่ามีคะแนนเพิ่มร้อยละ 26.00 และการวิเคราะห์ผลข้อมูลความพึงพอใจสื่อดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเรื่องการประยุกต์ใช้กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสื่อการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =4.30,S.D.=0.51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลังใช้สื่อการสอนอยู่นะดับมาก คือ ลำดับเนื้อหามีความชัดเจนและต่อเนื่อง ( = 4.93,S.D. = 0.37) สื่อการสอนสามารถทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ( = 4.86,S.D. = 0.44) และนักเรียนได้รับประโยชน์จากสื่อการสอน ( = 4.76,S.D. = 0.44)