Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพคำกลอน เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3

ผู้วิจัย วนิดา วัชรมานะกุล

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2567

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษา

สร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์   สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชั้นปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2566  โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  จำนวน 25  คน แบบวิจัยใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วย หนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 แผนการจัดประสบการณ์การใช้หนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  7 แผน  แบบวัดคุณภาพของหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษา  (E1/E2) ค่าความสอดคล้องของหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อประสม ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเที่ยง (KR – 20)   และ ()

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 และแผนการจัดประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC  เท่ากับ  0.84

2.  ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.20 / 83.50  ซึ่งมีผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 /80

3.  เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 มีทักษะทางภาษา ในภาพรวมก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.92 หลังการการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  34.80 เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

4.  เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อหนังสือภาพคำกลอน  เกมและสื่อภาษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.76