Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย ปวิณา โพธินาม

ปีการศึกษา 2566

วันที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ดำเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคเครือข่าย จำนวน 39 คน ได้มาแบบเลือกเจาะจง และสัมภาษณ์เชิงลึกจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 3 แห่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน ได้มาแบบเลือกเจาะจง ระยะที่ 4 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า


2) รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบและกลไกของรูปแบบ วิธีดำเนินการของรูปแบบ แนวทางการประเมินของรูปแบบ และเงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ

3) ผลการทดลองใช้รูปแบบหลังการทดลองโดยรวม มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกด้าน โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ : รูปแบบการบริหารจัดการ, ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง