Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อ ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ

ผู้วิจัย ไตรทิพย์ แจ่มประเสริฐ

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 3 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การพัฒนานวัตกรรมสื่อ ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

          วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างสื่อนวัตกรรม ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากสื่อ ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ ระหว่าง ก่อนและหลังการพัฒนา

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อ ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ                    

บทเรียนยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อได้นำไปทดลองใช้เป็นสื่อการเรียน  การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้   ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ผลการเรียนการสอน  พบว่า  นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น  มีความสนใจฝึกปฏิบัติและกระตือรือร้นในการเรียนยิ่งขึ้น เพราะยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนี้ ร่างกายของผู้เรียนจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงของกล้ามเนื้อจะทำให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นระยะเวลานาน  จึงส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน โดยใช้สื่อ ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สูงขึ้น