Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา การตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่

ผู้วิจัย นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาดำ

ปีการศึกษา 2567

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2567

บทคัดย่อ

การวิจัย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา การตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ  ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา การตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ  ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา การตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ  ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวนนักศึกษา 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา  การวิจัยเชิงคุณภาพ

          ผลการวิจัยพบว่า 1. สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา หลักการตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/84.89                     ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/ 80 2. นักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา หลักการตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ที่นักศึกษาโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชา หลักการตลาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด