Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
498 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5E MG MODEL โดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 14 ธีระศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 2566 8 มิ.ย. 2567
494 การพัฒนานวัตกรรมสื่อ ประตูสุขภาพยางยืดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย : ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ 19 ไตรทิพย์ แจ่มประเสริฐ 2567 3 มิ.ย. 2567
423 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายธารวิทยา 851 นายวรายุทธ พิมพายับ และคณะ 2563 19 มิ.ย. 2564