Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
487 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 23 นางพรรณวิภา สมสะอาด 2566 28 พ.ค. 2567
482 การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค 84 นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2566 16 พ.ค. 2567
481 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ 58 นายวีระพันธ์ อินทรพันธุ์ 2566 16 พ.ค. 2567
480 การบริหารการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนด้วยหลัก 2H NETWORK 4Q ศูนย์เหรียญ MODEL โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมชุมชนในการพัฒนา Soft Power ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 43 นางสาวกิตติญา หมอบอก 2567 12 พ.ค. 2567
479 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 70 ปวิณา โพธินาม 2566 10 พ.ค. 2567
468 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 246 นางสาวธีราพร จึงรัศมีพานิช 2565 25 มี.ค. 2567
467 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิต อนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 139 นางสาวนฤมล พลทา 2565 23 มี.ค. 2567
462 การประเมินโครงการโรงเรียนสีเขียวของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 171 นายไกรสุวิทย์ ไชยพาน 2566 29 ก.พ. 2567
461 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 230 นายโชคชัย ชัยประเสริฐ 2565 25 ก.พ. 2567
460 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบร่วมมือกันเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองปัตตานี 277 นันทวรรณ คงสีปาน 2566 14 ก.พ. 2567
456 การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 365 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี 2565 27 ธ.ค. 2566
449 สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 676 ปาริชาติ บุตรแสง 2566 22 ต.ค. 2566
447 ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 592 นางสาวสุกัญญา ภาคดารา 2566 3 ต.ค. 2566
446 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 671 ฉวีวรรณ หนูเมือง 2565 14 ก.ย. 2566
442 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา ปีการศึกษา 2564 611 อับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ 2564 28 มิ.ย. 2566
439 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 899 นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ 2565 19 เม.ย. 2566
438 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 642 เอื้อการย์ ธนะสูตร 2564 27 มี.ค. 2566
415 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 954 นางยุพิน ตันสุวรรณ 2564 23 พ.ค. 2565
432 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 690 นางสาวปิยนุช แสงนาค 2562 23 มิ.ย. 2564
428 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สมุทรสงคราม 841 นายอุทัย จงแพ 2562 22 มิ.ย. 2564
422 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนพิกุล อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 789 นายปรีชา จันเอียด 2563 13 มิ.ย. 2564
420 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 856 นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ 2564 12 มิ.ย. 2564
156 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1,179 นางกฤษณา ประสมศรี 2564 22 ม.ค. 2564