Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
415 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 178 นางยุพิน ตันสุวรรณ 2564 23 พ.ค. 2565
432 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 133 นางสาวปิยนุช แสงนาค 2562 23 มิ.ย. 2564
428 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สมุทรสงคราม 130 นายอุทัย จงแพ 2562 22 มิ.ย. 2564
422 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนพิกุล อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 125 นายปรีชา จันเอียด 2563 13 มิ.ย. 2564
420 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 156 นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ 2564 12 มิ.ย. 2564
156 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 332 นางกฤษณา ประสมศรี 2564 22 ม.ค. 2564