Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
446 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 9 ฉวีวรรณ หนูเมือง 2565 14 ก.ย. 2566
442 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา ปีการศึกษา 2564 60 อับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ 2564 28 มิ.ย. 2566
439 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 109 นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ 2565 19 เม.ย. 2566
438 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 69 เอื้อการย์ ธนะสูตร 2564 27 มี.ค. 2566
415 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 296 นางยุพิน ตันสุวรรณ 2564 23 พ.ค. 2565
432 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 204 นางสาวปิยนุช แสงนาค 2562 23 มิ.ย. 2564
428 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สมุทรสงคราม 203 นายอุทัย จงแพ 2562 22 มิ.ย. 2564
422 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนพิกุล อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 198 นายปรีชา จันเอียด 2563 13 มิ.ย. 2564
420 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 248 นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ 2564 12 มิ.ย. 2564
156 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 460 นางกฤษณา ประสมศรี 2564 22 ม.ค. 2564