Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
534 การเรียนรู้โลกเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Metaverseเรื่องวิวัฒนาการละครไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 44 ชนิสรา บุญยอดมิ่ง 2566 24 มิ.ย. 2567
509 การพัฒนาทักษะปฏิบัติภาษาท่า โดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกับ การใช้สื่อ VAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 69 นางสาวพัชราภรณ์ สกุลเรืองศรี 2566 14 มิ.ย. 2567
507 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ GDIPAT เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ “ระบำบูชาพระธาตุศรีสุราษฎร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 69 นางจันทิมา เที่ยงน่วม 2566 13 มิ.ย. 2567
437 รายงานการประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model 718 เอื้อการย์ ธนะสูตร 2563 27 มี.ค. 2566
426 รายงานการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope) 874 สุพิชฌาย์ จันทร์พวง 2560 21 มิ.ย. 2564