Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
513 ป.2 อ่านออกเขียนได้ด้วย “KRU.BAS Model ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน 7 ขั้น” 3 ไพบูลย์ ภักดิ์สอนิสิทธิ์ 2566 16 มิ.ย. 2567
486 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 29 วรารัตน์ อินทรา 2566 24 พ.ค. 2567
478 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 145 พีรพล เพื่อตนเอง 2566 4 พ.ค. 2567
473 การพัฒนาหนังสือภาพคำกลอน เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 70 วนิดา วัชรมานะกุล 2567 27 เม.ย. 2567
465 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนประโยค จากภาพโดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 226 นงลักษณ์ หมีคณะ 2566 16 มี.ค. 2567
427 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Thinking School เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 839 นางสาวเจนจิรา อินภู่ 2563 22 มิ.ย. 2564
421 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 714 นางสาวซอลีฮะห์ อาแวยี่งอ 2563 12 มิ.ย. 2564