Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
485 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 29 นางเบญจวรรณ อยู่พะเนียด 2566 23 พ.ค. 2567
470 การศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 109 วชิระ ชาวเหนือ 2567 18 เม.ย. 2567
433 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยใช้สื่อ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 811 นางสาวยุพาพร เทศสิงห์) 2563 21 มิ.ย. 2564