Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
510 การใช้โปรแกรมวาดรูป Paint เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ โดยใช้สื่อ ประกอบการฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 15 ปาณิสรา เกษมธนาชัยกร 2566 14 มิ.ย. 2567
508 ห้องเรียนออนไลน์ (TBT E-Classroom) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 5 สุวรรณา ยิ่งกล้า 2567 13 มิ.ย. 2567
506 การพัฒนาบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 สิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร 2566 12 มิ.ย. 2567
471 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้รูปแบบ 3T3S Model 81 นายไพฑูรย์ ทองพัฒน์ 2565 24 เม.ย. 2567
443 การใช้โปรแกรม paint (เพ้นท์) เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 949 นายเจษฎากร ศรแผลง 2566 5 ส.ค. 2566
441 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 558 ชัญญาพัทธ์ คุ่มเคี่ยม 2565 3 พ.ค. 2566
436 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 692 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 2564 19 พ.ย 2565
435 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ด้วยแนวทาง New Normal แบบบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 686 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 2564 19 พ.ย 2565
123 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 897 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2561 29 มิ.ย. 2559