Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
466 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและตัวเลข รายวิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 32 เริงนภา อำทะวงษ์ 2558 19 มี.ค. 2567
458 รายงานการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การบวก ลบ คูณ หาร จากวิธีการเล่น เอแม็ท(เกมต่อสมาการคณิตศาสตร์) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 199 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2566 4 ก.พ. 2567
445 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) 647 ไพลิน ชูเชิด 2566 19 ส.ค. 2566
444 การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTADเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 471 ไพลิน ชูเชิด 2565 17 ส.ค. 2566
429 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 657 นางนูไฮนี เจ๊ะมะสาแล 2563 22 มิ.ย. 2564
430 การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพาเก่ง 708 สุพิชฌาย์ จันทร์พวง 2561 22 มิ.ย. 2564