Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
596 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ร่วมกับกระบวนการ STEAM Design Process เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 17 นางสาวกชกร สุมะโน 2567 20 ก.ค. 2567
587 อนุรักษ์ลายซิ่นเกาะโส้ด้วยเทคโนโลยีสู่งานหัตถกรรม 23 ฤทธิเดช สกุลซ้ง 2567 15 ก.ค. 2567
571 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ DAPICS Model สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 21 นางสาวสุพัตรา จันทร์จ้า 2566 11 ก.ค. 2567
561 การพัฒนารูปแบบการสอนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับหลักการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 ศิริมาศ จันทรมาศ 2565 8 ก.ค. 2567
559 ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาคณิตศาสตร์ื มัธยมศึกษาตอนต้น 22 นิลรัตน์ ป้อมยายับ 2566 8 ก.ค. 2567
555 เรื่อง แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็ม โดยใช้ Applications Kahoot 23 ทัศนีย์ ปิดตาไชโย 2566 7 ก.ค. 2567
514 การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เพื่อสร้างความคิดรวบยอด เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 170 นางทิพย์วรรณ สุวรรณี 2567 18 มิ.ย. 2567
503 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คิด ทำ นำเสนอ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง ทักษะการทำโครงงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 66 นันทิตา กลิ่นรอด 2566 11 มิ.ย. 2567
496 รายงานผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนโดยใช้กระดานเศษส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5Es) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 169 นายวิชิต พุทธา 2566 5 มิ.ย. 2567
477 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมเกม 24 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ปีการศึกษา 2566 96 โชคทวี มูลติ๊ด 2566 4 พ.ค. 2567
466 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและตัวเลข รายวิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 201 เริงนภา อำทะวงษ์ 2558 19 มี.ค. 2567
458 รายงานการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การบวก ลบ คูณ หาร จากวิธีการเล่น เอแม็ท(เกมต่อสมาการคณิตศาสตร์) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 368 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2566 4 ก.พ. 2567
445 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) 944 ไพลิน ชูเชิด 2566 19 ส.ค. 2566
444 การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTADเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 597 ไพลิน ชูเชิด 2565 17 ส.ค. 2566
429 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 786 นางนูไฮนี เจ๊ะมะสาแล 2563 22 มิ.ย. 2564
430 การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพาเก่ง 932 สุพิชฌาย์ จันทร์พวง 2561 22 มิ.ย. 2564