Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
464 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสามขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 40 นายอภิยศ ปัทมคัมภ์ 2561 7 มี.ค. 2567
459 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยประยุกต์ใช้แนวคิด CIRC ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 192 นางนิรมล ตันตินิติธรรม 2566 10 ก.พ. 2567
457 การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD GAME ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 260 ปิยนุช สุทธสน 2567 1 ม.ค. 2567
455 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ 1 292 ณัฐธิณินทร์ ผมพันธ์ 2566 6 ธ.ค. 2566
452 การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 264 ปิยนุช สุทธสน 2566 6 ธ.ค. 2566
451 ผลการใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 260 ณัฐธิณินทร์ ผมพันธ์ 2566 6 ธ.ค. 2566
450 การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ด้วยการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 380 ปาริชาติ บุตรแสง 2566 22 ต.ค. 2566
425 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 800 นางลำเพย ฟักเขียว 2563 20 มิ.ย. 2564
419 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 669 นางนูรอัยนี ตง 2563 19 มิ.ย. 2564