Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
614 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning สร้างความเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยี 6 นางสาวสุกัญญา พรมอารักษ์ 2565 23 ก.ค. 2567
609 นวัตกรรมสมุนไพรน้ำใบย่านาง 5 ศกร.ระดับตำบลเม็กดำ 2567 23 ก.ค. 2567
554 การแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้จิ๊กซอร์โมเดล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 21 นางสาวจันทร์ดี ลำแพน 2566 7 ก.ค. 2567
529 การพัฒนาแผ่นระงับกลิ่นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าจากผงถ่านไม้ไผ่ผสมผงกากชาเขียวและใบสะเดา 47 นายธนันชัย ศิลาโชติ, นายกิตติกร รอดภู่, นางสาวกวิสรา แม่นปืน, นางสาวชณาภัทร แนวสุข และนางสาวณัฐพัชร์ เผดียงครบุรี 2567 23 มิ.ย. 2567
528 การพัฒนาแผ่นกันลามไฟบนเต้ารับปลั๊กไฟจากผงถ่านไม้ไผ่และผงดินขาวธรรมชาติ 48 นายพีรพล สระ , นายก้องภพ จันทรลักษณ์ , นายชานุวัฒน์ ชัยพินิจ และนายนันทกร จันทร์พรหม 2567 23 มิ.ย. 2567
520 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SUCHADA Model บนพื้นฐานของ Grit เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอุดมวิทยายน 53 นางสุชาดา ชูสุคนธ์ 2566 21 มิ.ย. 2567
512 การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม รหัส 20000-1302 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) 117 เพิ่มบุญ สาลีนาค 2566 16 มิ.ย. 2567
511 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM Education วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 140 เพิ่มบุญ สาลีนาค 2565 16 มิ.ย. 2567
504 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง “The Sun” โดยรูปแบบการสอน Thinking School ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 55 นางสมศรี ภูฆัง 2567 11 มิ.ย. 2567
501 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง อากาศกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 71 สุภาพร บุญครอง 2566 10 มิ.ย. 2567
495 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของคลื่น ด้วยการออกแบบการใช้สื่อ ASSURE Model ร่วมกับระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 83 พิชญา คำแก้ว 2567 4 มิ.ย. 2567
493 รายงานผลการใช้สื่อเกมทางการศึกษา “ไขรหัสลับทางพันธุกรรมด้วยรหัสภาพ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทางการเรียน เรื่อง โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 61 นางอนงค์นาฎ พลพิมพ์ 2566 2 มิ.ย. 2567
475 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษารายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CL (Cooperative Learning) 92 นาสาวรุ่งนภา มาผัวะ 2566 1 พ.ค. 2567
434 การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย Metaverse Spatial เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,233 นางสาวปณิดา ประทุมคำ 2564 5 ก.ค. 2565
424 ประสิทธิผลการสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 815 กรรณิกา ภูเฉลิม 2563 20 มิ.ย. 2564