Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
443 การใช้โปรแกรม paint (เพ้นท์) เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 835 นายเจษฎากร ศรแผลง 2566 5 ส.ค. 2566
441 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 463 ชัญญาพัทธ์ คุ่มเคี่ยม 2565 3 พ.ค. 2566
436 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 603 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 2564 19 พ.ย 2565
435 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ด้วยแนวทาง New Normal แบบบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 597 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 2564 19 พ.ย 2565
123 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 800 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2561 29 มิ.ย. 2559