Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
465 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนประโยค จากภาพโดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 36 นงลักษณ์ หมีคณะ 2566 16 มี.ค. 2567
427 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Thinking School เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 645 นางสาวเจนจิรา อินภู่ 2563 22 มิ.ย. 2564
421 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 622 นางสาวซอลีฮะห์ อาแวยี่งอ 2563 12 มิ.ย. 2564