Vichakan.net - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ดู ผู้วิจัย ปี วันที่เผยแพร่
486 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 191 วรารัตน์ อินทรา 2566 24 พ.ค. 2567
485 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 91 นางเบญจวรรณ อยู่พะเนียด 2566 23 พ.ค. 2567
484 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดจากการจัดกิจกรรม โดยใช้ปริศนาคำทายภาษาถิ่นตรังประกอบการเล่าเรื่องของเด็กปฐมวัย 84 ศิราวรรณ สร้อยสนธิ์ 2567 21 พ.ค. 2567
483 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการแสวงหาความรู้และโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 189 อรวรรณ อินทสะอาด 2564 20 พ.ค. 2567
482 การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองแค 135 นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 2566 16 พ.ค. 2567
481 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ 114 นายวีระพันธ์ อินทรพันธุ์ 2566 16 พ.ค. 2567
480 การบริหารการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนด้วยหลัก 2H NETWORK 4Q ศูนย์เหรียญ MODEL โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมชุมชนในการพัฒนา Soft Power ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 92 นางสาวกิตติญา หมอบอก 2567 12 พ.ค. 2567
479 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 133 ปวิณา โพธินาม 2566 10 พ.ค. 2567
478 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 198 พีรพล เพื่อตนเอง 2566 4 พ.ค. 2567
477 การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมเกม 24 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ปีการศึกษา 2566 96 โชคทวี มูลติ๊ด 2566 4 พ.ค. 2567
475 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษารายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CL (Cooperative Learning) 92 นาสาวรุ่งนภา มาผัวะ 2566 1 พ.ค. 2567
473 การพัฒนาหนังสือภาพคำกลอน เกมและสื่อภาษาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 114 วนิดา วัชรมานะกุล 2567 27 เม.ย. 2567
471 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้รูปแบบ 3T3S Model 130 นายไพฑูรย์ ทองพัฒน์ 2565 24 เม.ย. 2567
470 การศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 297 วชิระ ชาวเหนือ 2567 18 เม.ย. 2567
469 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 273 นางนภาพร ทองนวล 2566 17 เม.ย. 2567
468 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง สังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 293 นางสาวธีราพร จึงรัศมีพานิช 2565 25 มี.ค. 2567
467 การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิต อนุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 185 นางสาวนฤมล พลทา 2565 23 มี.ค. 2567
466 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและตัวเลข รายวิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 201 เริงนภา อำทะวงษ์ 2558 19 มี.ค. 2567
465 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนประโยค จากภาพโดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 284 นงลักษณ์ หมีคณะ 2566 16 มี.ค. 2567
464 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสามขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 198 นายอภิยศ ปัทมคัมภ์ 2561 7 มี.ค. 2567
462 การประเมินโครงการโรงเรียนสีเขียวของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 319 นายไกรสุวิทย์ ไชยพาน 2566 29 ก.พ. 2567
461 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 274 นายโชคชัย ชัยประเสริฐ 2565 25 ก.พ. 2567
460 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบร่วมมือกันเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองปัตตานี 316 นันทวรรณ คงสีปาน 2566 14 ก.พ. 2567
459 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยประยุกต์ใช้แนวคิด CIRC ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 336 นางนิรมล ตันตินิติธรรม 2566 10 ก.พ. 2567
458 รายงานการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การบวก ลบ คูณ หาร จากวิธีการเล่น เอแม็ท(เกมต่อสมาการคณิตศาสตร์) ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 368 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2566 4 ก.พ. 2567
457 การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบค้นพบ เรื่อง CROSSWORD GAME ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 440 ปิยนุช สุทธสน 2567 1 ม.ค. 2567
456 การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 402 นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี 2565 27 ธ.ค. 2566
455 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ 1 436 ณัฐธิณินทร์ ผมพันธ์ 2566 6 ธ.ค. 2566
452 การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 535 ปิยนุช สุทธสน 2566 6 ธ.ค. 2566
451 ผลการใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 425 ณัฐธิณินทร์ ผมพันธ์ 2566 6 ธ.ค. 2566
450 การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ด้วยการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 542 ปาริชาติ บุตรแสง 2566 22 ต.ค. 2566
449 สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 710 ปาริชาติ บุตรแสง 2566 22 ต.ค. 2566
447 ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 730 นางสาวสุกัญญา ภาคดารา 2566 3 ต.ค. 2566
446 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง 705 ฉวีวรรณ หนูเมือง 2565 14 ก.ย. 2566
445 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) 944 ไพลิน ชูเชิด 2566 19 ส.ค. 2566
444 การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTADเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) 597 ไพลิน ชูเชิด 2565 17 ส.ค. 2566
443 การใช้โปรแกรม paint (เพ้นท์) เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1,003 นายเจษฎากร ศรแผลง 2566 5 ส.ค. 2566
442 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา ปีการศึกษา 2564 647 อับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ 2564 28 มิ.ย. 2566
441 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 599 ชัญญาพัทธ์ คุ่มเคี่ยม 2565 3 พ.ค. 2566
439 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 1,039 นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ 2565 19 เม.ย. 2566
438 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 676 เอื้อการย์ ธนะสูตร 2564 27 มี.ค. 2566
437 รายงานการประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model 718 เอื้อการย์ ธนะสูตร 2563 27 มี.ค. 2566
436 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 735 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 2564 19 พ.ย 2565
435 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ ด้วยแนวทาง New Normal แบบบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 726 ชัยยุทธ ถนอมวงษ์ 2564 19 พ.ย 2565
434 การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย Metaverse Spatial เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,233 นางสาวปณิดา ประทุมคำ 2564 5 ก.ค. 2565
418 โครงการ PRASANSAMAKKEE HAPPY Scout Model สู่พัฒนาวิถีที่ยั่งยืน ของโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 976 นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล 2564 28 พ.ค. 2565
415 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 991 นางยุพิน ตันสุวรรณ 2564 23 พ.ค. 2565
432 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 725 นางสาวปิยนุช แสงนาค 2562 23 มิ.ย. 2564
430 การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมหรรษาพาเก่ง 932 สุพิชฌาย์ จันทร์พวง 2561 22 มิ.ย. 2564
429 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 786 นางนูไฮนี เจ๊ะมะสาแล 2563 22 มิ.ย. 2564
428 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สมุทรสงคราม 977 นายอุทัย จงแพ 2562 22 มิ.ย. 2564
427 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Thinking School เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 878 นางสาวเจนจิรา อินภู่ 2563 22 มิ.ย. 2564
433 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยใช้สื่อ Power point เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 846 นางสาวยุพาพร เทศสิงห์) 2563 21 มิ.ย. 2564
426 รายงานการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดไฮ สโคป (High Scope) 874 สุพิชฌาย์ จันทร์พวง 2560 21 มิ.ย. 2564
424 ประสิทธิผลการสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง (ดิน) ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 815 กรรณิกา ภูเฉลิม 2563 20 มิ.ย. 2564
425 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Learning English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 948 นางลำเพย ฟักเขียว 2563 20 มิ.ย. 2564
423 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายธารวิทยา 987 นายวรายุทธ พิมพายับ และคณะ 2563 19 มิ.ย. 2564
419 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 895 นางนูรอัยนี ตง 2563 19 มิ.ย. 2564
422 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนพิกุล อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 820 นายปรีชา จันเอียด 2563 13 มิ.ย. 2564
421 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 740 นางสาวซอลีฮะห์ อาแวยี่งอ 2563 12 มิ.ย. 2564
420 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเชิงเลน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 882 นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ 2564 12 มิ.ย. 2564
156 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1,208 นางกฤษณา ประสมศรี 2564 22 ม.ค. 2564
123 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 926 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2561 29 มิ.ย. 2559